Elit Düzeydeki Sporcuların Odaklanmış Dikkat Becerilerinin İncelenmesi (Bocce ve Dart Sporcuları Örneği)

Ender Ali Uluç
Çanakkale Onsekiz Mart Ünviversitesi
https://orcid.org/0000-0002-5632-259X
Fahri Akçakoyun
Balıkesir Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-9545-3883

Özet

Elit düzeydeki Bocce ve Dart sporcularının odaklanmış dikkat becerilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın evrenini, Bocce ve Dart branşında 2018, 2019 ve 2021 yılları arasında milli formayı giymiş ve hala aktif olarak bu branşlarda spora devam eden 18 yaş ve üzeri büyükler kategorisinde yarışan sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 39’u Dart branşında 50’si Bocce branşında olmak üzere 89 sporcu oluşturmaktadır. Sporcuların odaklanmış dikkat becerilerinin incelenebilmesi için bu araştırmada veri toplama aracı olarak Stroop dikkat testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 26 programında yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin belirlenmesinde çarpıklık basıklık değerleri ve grafikler incelenmiştir. Bocce ve dart sporcularının bölüm bitirme sürelerinin demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem T Testi ve ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Hata sayıları ve hata düzeltme sayılarının demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyinde Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır. Bocce ve Dart sporcularının odaklanmış dikkat becerilerinin Stroop dikkat testi ile incelendiği bu araştırmada; Dart sporcularının odaklanmış dikkat becerilerinin Bocce sporcularına oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça Gösterimi

Uluç, E. A. & Akçakoyun, F. (2023). Elit Düzeydeki Sporcuların Odaklanmış Dikkat Becerilerinin İncelenmesi (Bocce ve Dart Sporcuları Örneği). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub51

Lisans

Yayın Tarihi

1 Mart 2023

ISBN

PDF
978-975-447-568-5

DOI

Kategoriler